Historia

Kristianstads Golfklubb

KGK bildades 1924 och verksamheten, 9 hålsbana bedrevs på Rinkaby skjutfält. År 1940 fanns det 38 medlemmar och klubben flyttades till Åhus där man till en början arrenderade marken. 1946 bildades AB Kristianstads Golfbana och 1950 köptes marken av kommunen. Intresset för golfen ökade under 60-talet och 1964 hade klubben 228 medlemmar.

·         1969 byggdes banan ut till 18 hål. Antal medlemmar var 343

·         Under 70-talet marknadsfördes klubben hårt och ekonomin stabiliserades

·         1978 fanns det 815 medlemmar och 250 i kö

·         1980 byggdes ”Skogsbanan” 9 håls-banan

·         1981 var det första året med över 1000 medlemmar

·         1992 ombyggnad av 18-hålsbanan

·         1994 1700 medlemmar ca 500 i kö

·         Under 90-talet hade KGK stora idrottsliga framgångar bl a en mångfald SM-guld för våra damer och 5 st Europatourspelare

·         År 2000 blev det bolagisering av driften

·         2003 togs beslut att öka medlemsantalet till 1900 aktiva. Vid årets slut var vi 1860 aktiva medlemmar

·         I september 2004 påbörjades utbyggnad till 36 hål, vilket beräknas vara klart till sommaren 2006

·         1 juli 2006 öppnades 18 nya hål Åhus Västra. Vår gamla bana heter nu Åhus Östra

·         GEO-miljöcertifierad 2011

 

2015 köptes anläggningen av tre ägare (i ett bolag) som därefter inledde en omfattande upprustning av banorna och övrig infrastruktur. Samtidigt presenterades en utvecklingsplan som visar att anläggningen kommer att förbättras under de kommande åren, bland annat med nytt klubbhus och restaurang, hotell m.m.
Klubben (föreningen) drivs som en egen juridisk förening och där finns framförallt elit-och ungdomsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Den fortsatta utvecklingsplanen av bolaget har sedan 2015 gjort följande

·         2016 byggs Åhus Östra om med hjälp av banarkitekterna Pierre Fulke och Adam Mednickson

·         2017 invigs Åhus Östra

·         I mars 2018 står det nya Training & Fitting studio klart

·         I november 2019 står våra tre nya padelbanor klara

·         I maj 2020 står 13 nya lodger klara för uthyrning

·         2020 byggs Åhus Västra om med hjälp av banarkitekterna Pierre Fulke och Adam Mednickson

·         2021 invigs Åhus West

Greenfeegäster och medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Bussen

Bokningsregler för Bussen

Juniorverksamheten

Läs mer om vår fantastiska juniorverskamhet på juniorernas egna hemsida.

Stadgar

Styrelsen leder klubben främst genom att ställa uppgifter till de olika kommittéerna och ange prioriteringar, samt genom att i en budget avdela klubbens ekonomiska resurser.

Styrelsens arbete ska så långt möjligt vara transparant och styrelseprotokollen finnas tillgängliga på hemsidan.

Information till medlemmarna har högsta prioritet och de främsta instrumenten för detta är regelbundna KGK-info och särskild styrelseinformation via epost till medlemmarna.

 

Mats Welff
Ordförande

Årsmöte

Årsmötet 2023

Kristianstads Golfklubb i Åhus årsmöte 2023 – kallelse och förslag till dagordning

Kristianstads Golfklubb i Åhus kallar härmed till klubbens årsmöte 2023-03-05 kl. 16.00 på Åhusgården i Åhus.

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda före 2023-02-12. De kan skickas via e-post till matswelff@gmail.com eller lämnas skriftligen i Receptionen.

Möteshandlingar kommer att finns tillgängliga på denna sidan före 2023-02-17.

Omedelbart efter årsmötet informerar Ägarbolagets VD Carl-Henrik Dahlqvist om den fortsatta utvecklingen av golfanläggningen.

 

Årsmöte - förslag till dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

4. Fastställande av röstlängd för mötet.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Fastställande av klubbens medlemsavgifter

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

8. Styrelsens årsbokslut/årsredovisning för 2022

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott eller underskott i enlighet med fastställd balansräkning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande året.

13. Val av

a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år

b) en ledamot till styrelsen för en tid av 2 år

    en ledamot till styrelsen för en tid av 2 år

    en ledamot till styrelsen för en tid av 2 år

    en ledamot till styrelsen för en tid av 2 år

    en ledamot i styrelsen med ansvar för klubbens tävlingsverksamhet för en tid av 2 år

c) en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses som ordförande

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

15. Information från styrelsen

16. Övriga frågor

Mats Welff

ordförande

Kalender

01 feb. 10:00 – 11:00

Herrgolfen - Ingen bollränna under företräde

West Course - Anmälan via GIT Tävling
04 feb. 08:20 – 09:00

Gangstergolfen - ingen bollränna under företräde

Gangstergolfen har företräde 08:20-09:00
05 feb. 08:20 – 09:00

Gangstergolfen - ingen bollränna under företräde

Gangstergolfen har företräde 08:20-09:00
06 feb. 10:00 – 10:50

Damgolfen - Ingen bollränna under företräde

Samling 15 min före första starttid utanför träningsstudion. Ingen föranmälan behövs.

Styrelse

Ordförande

Mats Welff

Golfvärdar, Marshalls, Damgolf

Anneli Wiedeheim

Ekonomi

Bengt Skough

Medlemsfrågor

Lena Södergren

Ungdom och elit

Magnus Jönsson

Tävlingar

Olle Fribert

Vice ordförande, Regel- och hcpfrågor

Peter Sandgren

Stig Norberg

Valberedning

Valberedning

Therese Högström

Valberedning

Håkan Lahti

Valberedning

Lars Gejrot