KGK KGK i Åhus - Årsmöte 2019
Medlemsinformation från KGK

 

Kristianstads Golfklubb i Åhus årsmöte 2019 – kallelse och förslag till dagordning

Kristianstads Golfklubb i Åhus kallar härmed till klubbens årsmöte 2019-03-10 kl 1600 på Hotell Åhus Seaside.

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda före 2019-02-17. De kan skickas via e-post till matswelff@hotmail.com eller lämnas skriftligen i Receptionen.

Möteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan under ”Klubben” före 2019-02-24.

Omedelbart efter årsmötet informerar Klas Arildsson, VD i AB Kristianstads Golfbana, om anläggningen och dess utveckling.


Årsmöte - förslag till dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Fastställande av klubbens medlemsavgifter.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.
 8. Styrelsens årsbokslut/årsredovisning för 2018.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott eller underskott i enlighet med fastställd balansräkning.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande året.
 13. Val av
  a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
  b) för en tid av 2 år:
  - en ledamot till styrelsen
  - en ledamot till styrelsen
  - en ledamot till styrelsen med ansvar för medlemsvård och - frågor
  för en tid av 1 år:
  - en ledamot i styrelsen med ansvar för klubbens tävlingsverksamhet
  c) en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år
  d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses som ordförande
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor

 

Mats Welff
ordförandeKristianstads Golfklubb